ราคาโปรแกรม PayDay ขึ้นกับจำนวนพนักงานและจำนวนเครื่องที่ใช้ร่วมกันในระบบ Network กรุณาโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทฯ

Dealer Welcome,
Please 
contact  for
more information

PayDay Brochure
Brochure


 

It's Pay Day
'วันจ่ายเงินเดือน'
PayDay เป็นโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของพนักงานลูกจ้างในองค์กร คำนวณการจ่ายเงินเดือน คำนวณอัตราการหักภาษีเงินได้ และพิมพ์รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรายงานสำหรับส่งหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม รายงานตัดบัญชีเงินเดือนธนาคาร รวมถึงรายงานที่ใช้ภายในองค์กรของท่านเอง เช่นรายงานบัญชีการจ่ายเงินแต่ละงวด รายงานบันทึการทำงาน และอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งสิ้นกว่า 100 รายงาน (ดูตัวอย่างรายงานด้านล่าง)

นอกจากจะมี Function การทำงานทางด้านการคำนวณเงินเดือนและภาษีแล้ว โปรแกรม PayDay ยังรวมการทำงานส่วนของ Time Attendant ไว้ในตัว ทำให้สามารถอ่านข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาเข้ามาประมวลผลเพื่อคำนวณเป็นเงินเพิ่ม-เงินหักต่างๆนอกเหนือจากค่าแรงประจำได้โดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้งานโปรแกรม PayDay คือองค์กรทั่วไปที่มีการจ่ายเงินเดือนหรือค่าแรงให้พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ จำนวนลูกค้านับพันบริษัทในธุรกิจหลากหลาย เป็นสิ่งยื่นยันถึงความถูกต้องในการตัดสินในนำ PayDay ไปเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ใน 'วันจ่ายเงินเดือน' ของท่าน (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ '
Brochure')

Language Button English

 ตัวอย่าง Screen โปรแกรม PayDay  ตัวอย่างรายงาน
Employee Info
Work Hours
Tax Calculation
Employee Detail Report
Payment Period Report Work Hours Report
ใบปะหน้า สปส. 1-10 ภงด. 1
แผ่นต่อ สปส. 1-10 50 ทวิTelePay - Web Option for PayDay
'TelePay' เป็น Option ที่ใช้ขยายขีดความสามารถของโปรแกรม PayDay ในการใช้ผ่านทาง Internet
ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยที่เลือกได้ WebLeave, WebPay, WebTime, และ WebJob


Employee LogIn Leave Approval


PayDayMobile - Mobile Option for TelePay
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเสริม 'PayDayMobile' ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานหลักคือ 'MobileCheckIn' ทำงานเป็นส่วนต่อขยายระบบย่อย WebTime ให้พนักงานสามารถบันทึกการลงเวลา เข้างาน-เลิกงาน ได้ด้วยตัวเอง โดยเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือของพนักงานแต่ละคน มีทั้งในระบบ Android และ IOS


PayDayMobile LogIn PayDayMobile WorkSite Page
Read PayDayMobile Privacy Policy Here